farm3  farmer 

 

  arrow r แผนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558  lastupdate 

    (นำเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

 

  arrow r แนวทางการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับจังหวัด  lastupdate 

    (นำเสนอโดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

  

 

  arrow r Roadmap 2015 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  lastupdate  

    (นำเสนอโดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)