foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel&Fax. 053121318-9
zone1@oae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6072819
วันนี้
วันก่อน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3629
3751
7380
6029951
89981
117861
6072819

Your IP: 192.168.4.6
2020-02-24 22:57

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นางสาววิภาวัลย์ ศรีจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องอิมพิเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Read more: สศท.1ร่วมประชุมฯรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน1

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผลเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงาน

Read more: สศท.1 ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สศท.1 เป็นประธาน

Read more: สศท.1 จัดประชุมครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561

        สศท.1 ร่วมจัดนิทรรศการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรฯ ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ส่วนวิจัยและประเมินผลร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ภายใต้งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read more: สศท.1 จัดนิทรรศการกองทุนปรับโครงสร้างภาคเกษตร ณ ม.แม่โจ้

        ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมปรึกษาหารือข้อมูลข้าวนาปีและลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

Read more: สศท.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

        วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ เป็นผู้แทนร่วมในคณะผู้ติดตาม นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Read more: สศท.1 ติดตามผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่บริหารจัดการสินค้าเกษตรพืชหัว ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่