วิสัยทัศน์


     องค์กรชี้นำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


 

พันธกิจ (Mission)


     1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
     2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     3. ติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร


 

ค่านิยมร่วม (Shared Value) : (OAE)2


     O Openess : การเปิดกว้าง
     A Awakening : การตื่นตัวและตื่นรู้
     E Effectiveness : การมีประสิทธิผล
     O Ownership : มีความเป็นเจ้าของ
     A Accountability : ความรับผิดชอบ
     E Ethics : จริยธรรมและคุณธรรม


 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 


     1. จัดทำยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ
     2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
     3. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร


 

เป้าประสงค์ (Goals)


     "องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ"


 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์


     1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
     2. ดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรเพิ่มขึ้น

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

สถิติเว็บไซด์

008274
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
3
5
8187
179
433
8274

Your IP: 192.168.4.6
2019-11-17 20:37